TAX DIARY FOR 2018 Ngày Mô tả Cuối mỗi tháng (Tháng 1 – Tháng 12) Thanh toán PAYE liên quan đến tiền lương của nhân viên cho tháng trước Thanh toán khoản đóng góp bảo vệ đặc biệt, giữ lại cổ tức hoặc tiền lãi hoặc tiền thuê của cư dân Síp thuế trong tháng…

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2018, chính phủ Síp và Ả-rập Xê-út đã ký kết một thoả thuận về việc tránh đánh thuế hai lần (DTA). DTA đã được ký kết trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Cộng hòa Síp đến Ả-rập Xê-út và dựa trên Công ước về thuế của OECD….

Hiệp định về thuế hai lần giữa Síp và Ethiopia ký kết vào tháng 12 năm 2015 có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 năm 2017 theo cập nhật mới nhất của Bộ Tài chính Síp. Dựa trên các điều khoản của DTT, trong trường hợp của Síp, DTT sẽ có hiệu lực kể…

Hạ viện Síp, nhằm mục đích hài hoà pháp luật với Nghị định Thuế giá trị gia tăng của Châu Âu, đã bỏ phiếu ngày 30/11/2017 về Luật Thuế GTGT mới, sửa đổi theo Luật Thuế GTGT bản chính N.95 (I)/2000. Thuế GTGT bán đất xây dựng (áp dụng từ ngày 02/01/2018) Việc cung cấp…

Việc bảo vệ con người có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân là một quyền cơ bản. Quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân phải được xem xét liên quan đến chức năng của nó trong xã hội và được cân bằng với các quyền cơ bản khác theo nguyên…

Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbC) Bộ Tài chính vào cuối tháng 12 năm 2016 đã ban hành một nghị định liên kết các điều khoản của luật thuế Síp với yêu cầu của Chỉ thị của Hội đồng Liên minh Châu Âu (EU) 2016/881 thông qua các khuyến nghị của kế hoạch…

Thị trường mới dành cho các doanh nghiệp đang phát triển (“ECM”) của Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp (“CSE”) hưởng lợi từ một chế độ quy định đơn giản được thành lập đặc biệt dành cho các công ty nhỏ và đang phát triển. ECM của CSE được coi là một Quỹ Giao dịch…

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, việc áp dụng thuế đối với các thoả thuận tài chính nội bộ đã được sửa đổi tại Síp. Các giao dịch tài chính trong nội bộ là các hoạt động tài chính giữa các bên liên quan (như được định nghĩa trong Mục 33 của Luật…

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2017, Hạ viện Síp đã thông qua luật kéo dài thời hạn nộp đơn yêu cầu thanh toán khoản nợ thuế từ ngày 3 tháng 10 năm 2017 đến ngày 3 tháng 1 năm 2018. Luật mới giới hạn thời gian trả thuế cho đến năm 2015 mà chưa…

Luật thuế thu nhập đã được sửa đổi để nếu một cá nhân không ở lại bất kỳ tiểu bang nào trong một hoặc nhiều kỳ, tổng là 183 ngày trong năm tính thuế và không phải là người cư trú tại bất kỳ tiểu bang nào trong cùng năm tính thuế, được coi là…