Luật sư – Giám đốc công ty

Areti Charidemou

Luật sư – Giám đốc công ty

Quản lý Phòng

Andrea Antoniou

Người biện hộ - Trưởng luật sư phòng luật doanh nghiệp

Katia Tsangari

Người biện hộ - Trưởng luật sư phòng luật đất đai và nhập cư

Luật sư

Andria Christoforou

Người biện hộ - Phòng luật đất đai và nhập cư

Aris Koceli

Người biện hộ - Trưởng luật sư phòng luật tranh tụng

Christina Fiakka

Người biện hộ - Phòng luật tranh tụng

Maria Vryonidou

Người biện hộ - Phòng luật đất đai và nhập cư

Katerina Papageorgiou

Người biện hộ - Phòng luật doanh nghiệp

Chuyên viên pháp lý

Nasia Pantelidou

Người biện hộ - Phòng luật tranh tụng

Lazariana Ioannou

Người biện hộ - Phòng luật đất đai và nhập cư

Maria Theocharous

Người biện hộ - Phòng luật doanh nghiệp

Demetra Michaeloude

Người biện hộ - Phòng luật doanh nghiệp

Rafaelia Symeonidou

Người biện hộ - Phòng luật doanh nghiệp

Anna Trukhan

Tư vấn pháp lý – Phòng luật doanh nghiệp

Nikolas Pittalis

Tư vấn pháp lý – Phòng luật tranh tụng