Tuyên bố bảo mật này mô tả cách Areti Charidemou & Associates LLC thu thập, sử dụng và đưa ra một số thông tin cá nhân có được qua trang web công cộng của chúng tôi tại www.aretilaw.com. Tuyên bố về Quyền riêng tư này không đề cập đến việc thu thập thông tin thông qua các nguồn khác như qua các cuộc hội thảo trực tiếp hay các mối quan hệ cá nhân của luật sư.

Thu thập và sử dụng thông tin

Nói chung, bạn có thể ghé thăm trang web của chúng tôi mà không cần báo cho chúng tôi biết bạn là ai hay tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân bạn. Đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, công ty, email, số điện thoại và địa chỉ của bạn (“Thông tin Cá nhân”). Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin này để tương tác và/hoặc liên lạc với bạn, để đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho là có thể liên quan đến bạn, hoặc để cung cấp cho bạn tin tức hoặc ấn phẩm nếu bạn đăng ký, thông báo cho bạn về các sự kiện. Trường hợp áp dụng, chúng tôi sẽ phân biệt giữa các trường dữ liệu cá nhân không bắt buộc và những trường bắt buộc để có các thông tin cần thiết.

Nếu bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi các dữ liệu nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, email và số điện thoại của bạn, chúng tôi sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp bán hoặc chuyển bất kỳ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho chúng tôi sẽ được tuân thủ theo luật hiện hành.

Nếu bạn nhận được email tiếp thị từ Areti Charidemou & Associates LLC, bạn sẽ được cung cấp một cách tự động để chọn không tham gia (hủy đăng ký) khỏi giao tiếp cụ thể đó hoặc từ tất cả các email tiếp thị do công ty chúng tôi gửi. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên e-mail bạn đã nhận để huỷ đăng ký. Nếu bạn nhận được e-mail không mong muốn từ công ty của chúng tôi, vui lòng chuyển một bản sao của email đó đến info@aretilaw.com

Xin lưu ý rằng nếu bạn trả lời email do một trong những email tiếp thị của Areti Charidemou & Associates LLC hoặc tương tự gửi tới, câu trả lời đó của bạn sẽ không được chuyển tới luật sư của chúng tôi. Không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào mà bạn hoặc bất kỳ ai khác cho là bí mật hoặc bảo mật trừ khi chúng tôi đã đồng ý là luật sư của bạn trong trường hợp đó. Bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi trước khi chúng tôi đồng ý là luật sư của bạn không thể được bảo vệ khỏi bị tiết lộ như là một phương thức bảo mật của luật sư-khách hàng.

Chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn tới các công ty luật thành viên của chúng tôi nếu cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc nếu không cần thiết cho các mục đích được mô tả ở trên. Trong những trường hợp hạn chế, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan chính phủ hoặc người khác theo yêu cầu để bảo vệ lợi ích của công ty hoặc những người khác, khi cần thiết liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần kinh doanh hoặc theo yêu cầu của luật pháp hoặc lệnh của tòa án.

Chuyển dữ liệu quốc tế

Trang Web này được lưu trữ trên các máy chủ web của chúng tôi tại Síp. Nếu bạn ở bên ngoài Síp, việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi sẽ tạo ra việc bạn chuyển dữ liệu đó sang Síp, một thẩm quyền mà không thể cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương với luật pháp ở nước bạn.

Truy cập và Sửa

Nếu bạn muốn truy cập hoặc cập nhật thông tin cá nhân mà bạn gửi thông qua trang web của chúng tôi, hoặc để hỏi bất kỳ yêu cầu nào về việc xử lý thông tin như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mô tả dưới đây. Chúng tôi cung cấp cho các cá nhân quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ khi chúng tôi tin rằng thích hợp, bao gồm cả trong những trường hợp bạn có quyền truy cập và xem lại Thông tin Cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu và luật bảo mật.

Các sửa đổi đối với tuyên bố về quyền riêng tư

Areti Charidemou & Associates LLC có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Vui lòng kiểm tra Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư thường xuyên và đặc biệt trước khi bạn gửi thông tin cá nhân bổ sung thông qua Trang Web. Tất cả các sửa đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này sẽ được đăng trên trang web thông qua một liên kết từ trang chủ. Chúng tôi cũng hiển thị ngày có hiệu lực của Tuyên bố về Quyền riêng tư ở đầu trang này.