Hạ viện đã chấp thuận những thay đổi đối với Luật Thuế bất động sản được công bố trong Công báo của Síp vào ngày 25 tháng 7 năm 2016. Những thay đổi này làm giảm gánh nặng thuế bất động sản cho thuế năm 2016 lên đến 75% và bãi bỏ thuế bất động sản từ năm 2017.