Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2018, chính phủ Síp và Ả-rập Xê-út đã ký kết một thoả thuận về việc tránh đánh thuế hai lần (DTA). DTA đã được ký kết trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Cộng hòa Síp đến Ả-rập Xê-út và dựa trên Công ước về thuế của OECD.

Các điều khoản chính

Thuế khấu trừ đối với các khoản thanh toán lãi

  • 0% thuế khấu trừ

Khoản lãi bao gồm thu nhập từ các khoản nợ phát sinh tại một Nước ký kết và trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết còn lại.

Thuế khấu trừ đối với các khoản thanh toán cổ tức

Cổ tức trả từ một công ty Ả Rập cho một công ty Síp sẽ không phải chịu thuế khấu trừ của Ả-rập, với điều kiện công ty Síp là chủ sở hữu thực sự của cổ tức và nắm giữ ít nhất 25% vốn của công ty Ả-rập. Nếu không, sẽ bị khấu trừ thuế của Ả-rập là 5%.

Thuế khấu trừ đối với các khoản thanh toán bản quyền

Tiền bản quyền trả từ một công ty Ả-rập cho một công ty của Síp sẽ phải chịu thuế khấu trừ Ả-rập dưới đây, với điều kiện công ty Síp là chủ sở hữu có lợi nhuận của tiền bản quyền:

  • 5% đối với tiền bản quyền trả cho thiết bị công nghiệp, thương mại hoặc khoa học.
  • 8% trong tất cả các trường hợp khác

Cơ sở thường trú

Định nghĩa của cơ sở thường trú trong khuôn khổ của hiệp định đánh thuế hai lần là một nơi cố định của một doanh nghiệp mà qua đó hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp được thực hiện toàn bộ hoặc một phần tại đó. Bất kỳ công trình xây dựng, dự án xây dựng hoặc lắp đặt nào nếu kéo dài hơn 6 tháng sẽ trở thành cơ sở thường trú.

Thuế Lợi Tức

Lợi nhuận thu được từ việc thanh lý bất động sản bị đánh thuế tại nước có bất động sản.

Lợi tức thu được từ việc chuyển nhượng phần lớn vốn (ít nhất 25%) vào một công ty đặt tại một Nước ký kết có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết đó.

Vận tải biển và vận tải hàng không

Lợi nhuận từ hoạt động của tàu biển hoặc máy bay trong lưu thông quốc tế sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi có trụ sở quản lý.

Phí của Ban Giám đốc

Phí của Ban Giám Đốc do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết phát sinh với tư cách là thành viên của Hội đồng quản trị của công ty thuộc Nước ký kết còn lại và có thể bị đánh thuế tại Nước còn lại đó.

Liên hệ

Tư vấn thuế

Andreas Avgousti

Andreas.Avgousti@aretilaw.com

CategoryUncategorized