Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Hiệp định về thuế hai lần giữa Síp và Ethiopia ký kết vào tháng 12 năm 2015 có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 năm 2017 theo cập nhật mới nhất của Bộ Tài chính Síp. Dựa trên các điều khoản của DTT, trong trường hợp của Síp, DTT sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và trong trường hợp của Ethiopia là kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2018.

Các điều khoản chính

Cổ tức

Trong trường hợp người nhận là chủ sở hữu của khoản cổ tức được đề cập thì thuế khấu trừ không được vượt quá 5% tổng số tiền lãi cổ tức.

Lãi suất

Trong trường hợp người nhận là chủ sở hữu thực sự của khoản lãi đó, thì thuế khấu trừ không được vượt quá 5% tổng số tiền lãi.

Tiền bản quyền

Trong trường hợp người nhận là chủ sở hữu thực sự của khoản tiền bản quyền được đề cập thì thuế khấu trừ không được vượt quá 5% tổng số tiền bản quyền.

Thu nhập từ vốn

Đối với thuế lợi tức thu được, hiệp định quy định lợi nhuận của một công ty Síp từ việc chuyển nhượng tài sản ở Ethiopia sẽ chỉ bị đánh thuế ở Ethiopia.

Vận chuyển biển và vận tải hàng không

Lợi nhuận từ việc bán tàu hoặc máy bay hoạt động trong lĩnh vực vận tải quốc tế hoặc các tài sản khác liên quan đến việc hoạt động của tàu hoặc máy bay đó bởi một công ty Síp thì sẽ chỉ bị đánh thuế ở Síp là nước quản lý và kiểm soát công ty đó.

Cơ sở thường trú

Định nghĩa về cơ sở thường trú được nêu trong hiệp định này phù hợp với định nghĩa được nêu trong Công ước về thuế của OECD. Cụ thể, bất kỳ công trình xây dựng, dự án xây dựng hoặc lắp đặt nào nếu kéo dài hơn 6 tháng sẽ trở thành cơ sở thường trú.

Liên hệ

Tư vấn thuế

Andreas Avgousti

Andreas.Avgousti@aretilaw.com

CategoryUncategorized