Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

TAX DIARY FOR 2018

Ngày Mô tả
Cuối mỗi tháng

(Tháng 1 – Tháng 12)

Thanh toán PAYE liên quan đến tiền lương của nhân viên cho tháng trước
Thanh toán khoản đóng góp bảo vệ đặc biệt, giữ lại cổ tức hoặc tiền lãi hoặc tiền thuê của cư dân Síp thuế trong tháng trước
Thanh toán khấu trừ thuế các khoản thanh toán đối với cư dân cư trú không phải Síp trong tháng trước
Thanh toán đóng bảo hiểm xã hội liên quan đến tiền công của người lao động trong tháng trước
31/01 Nộp mẫu phân phối cổ tức cho thuế năm 2015
31/03 Nộp thuế điện tử năm 2016 cho các công ty và cá nhân thể chế lập báo cáo tài chính và công ty kiểm toán đã được kiểm toán
30/04 Thanh toán lần đầu tiên thuế phí bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm năm 2018
30/06

 

Thanh toán bằng việc tự đánh giá số dư thuế cho thuế năm 2017 đối với cá nhân không lập báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Thanh toán khoản đóng góp bảo vệ đặc biệt cho 6 tháng đầu năm của năm 2018 về thu nhập cho thuê, thu nhập từ cổ tức hoặc thu nhập lãi từ các nguồn bên ngoài Síp
Thanh toán cho công ty đăng ký khoản phí hàng năm là 350 Euro vào năm 2018
31/07 Gửi điện tử của người sử dụng lao động trở lại năm 2017
Nộp tờ khai thuế tạm thời năm 2018 và thanh toán lần đầu tiên
Nộp đơn khai thuế thu nhập năm 2017 cho các cá nhân có lương cao hơn 19.500 Euro
01/08 Thanh toán tiền thuế năm 2017 thông qua phương pháp tự đánh giá cho các công ty, cá nhân lập báo cáo tài chính đã được kiểm toán
31/08 Thanh toán phần thứ hai của phí bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm (kinh doanh bảo hiểm nhân thọ) năm 2018
30/09 Nộp bản khai thuế thu nhập năm 2017 cho những cá nhân không lập báo cáo tài chính được kiểm toán mà thu nhập của họ vượt quá 19.500 Euro
31/12 Thanh toán phần thứ hai và lần cuối cùng của thuế tạm thời năm 2018 và nộp bản khai thuế tạm thời sửa đổi năm 2018 (nếu cần)
Khoản đóng góp bảo vệ đặc biệt cho 6 tháng cuối năm của năm 2018 về thu nhập cho thuê, thu nhập từ cổ tức hoặc lãi từ các nguồn bên ngoài Síp
Thanh toán phần thứ ba và lần cuối cùng của thuế phí bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm (kinh doanh bảo hiểm nhân thọ) năm 2018
CategoryUncategorized