Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbC)

Bộ Tài chính vào cuối tháng 12 năm 2016 đã ban hành một nghị định liên kết các điều khoản của luật thuế Síp với yêu cầu của Chỉ thị của Hội đồng Liên minh Châu Âu (EU) 2016/881 thông qua các khuyến nghị của kế hoạch hành động 13 của OECD về xói mòn cơ bản và chuyển lợi nhuận (BEPS) trong báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbC).

Các yêu cầu về CbCR của Síp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Các yêu cầu về CbCR của Síp đòi hỏi một số nhóm được chỉ định của Síp, và trong các trường hợp cụ thể, các công ty con trong nước của các tập đoàn ngoại quốc, báo cáo số liệu về doanh thu, lợi nhuận, thuế tích luỹ, vốn, thu nhập tích luỹ, số lượng nhân viên, cùng với các dữ liệu khác CbC đối với Cục Thuế Síp (Cục thuế).

Nghị định cũng bao gồm nghĩa vụ đối với công dân Síp phải thông báo hàng năm xác nhận danh tính và thẩm quyền của nơi cư trú thuế của cơ quan báo cáo CbC.

Hạn chót nhận thông báo cho năm 2016 đã được gia hạn đến ngày 20 tháng 10 năm 2017 và yêu cầu các công ty Síp phải thông báo cho Cục Thuế qua điện tử để xác nhận tên, danh tính và nơi cư trú thuế của cơ quan báo cáo của CbC.

Báo cáo kinh doanh của MNE Group

Báo cáo của CbC phải được chuẩn bị và đệ trình lên Cục Thuế cho năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, nếu doanh thu tổng hợp hàng năm vượt quá 750 triệu Euro bằng cách:

  • Công ty mẹ cuối cùng (UPE) của Tập đoàn MNE là đối tượng đóng thuế ở Síp.
  • Công ty mẹ thay thế (SPE) của Tập đoàn MNE là đối tượng đóng thuế ở Síp và đã được Tập đoàn MNE uỷ quyền làm báo cáo cho CbCR.

Thời hạn nộp báo cáo CbC với Cục Thuế là 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán có liên quan (ví dụ: đối với các nhóm có cuối năm 31 tháng 12 năm 2016, thời hạn báo cáo là 31 tháng 12 năm 2017).

Lưu trữ số sách và hồ sơ

Nghị định quy định rằng Cục thuế có thể yêu cầu các sổ sách và hồ sơ từ doanh nghiệp để giải thích và hỗ trợ thông tin được tiết lộ trong báo cáo của CbC, cho dù hồ sơ được lưu giữ ở Síp hay ngoài lãnh thổ Síp. Doanh nghiệp được yêu cầu duy trì sổ sách và hồ sơ trong thời gian sáu năm.

Nộp báo cáo điện tử

Việc đệ trình cả thông báo và báo cáo CbC nên được hoàn thành hàng năm bằng tiếng Anh và được gửi bằng điện tử qua Ariadne. Hướng dẫn chi tiết về việc nộp thông báo và báo cáo CbC điện tử dự kiến ​​sẽ sớm được Cục Thuế ban hành.

Hình phạt

Các hình phạt sẽ giới thiệu trong các công ty Síp liên quan đến việc không tuân thủ CbCR.

Liên hệ

Quản lý tài chính

Andreas Avgousti

Andreas.Avgousti@aretilaw.com

CategoryUncategorized