Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Thị trường mới dành cho các doanh nghiệp đang phát triển (“ECM”) của Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp (“CSE”) hưởng lợi từ một chế độ quy định đơn giản được thành lập đặc biệt dành cho các công ty nhỏ và đang phát triển. ECM của CSE được coi là một Quỹ Giao dịch đa biên (MTF) theo “Điều khoản Dịch vụ Đầu tư, hoạt động đầu tư, hoạt động của thị trường được quy định và các vấn đề khác có liên quan” theo Luật 144 (I)/2007, nhằm mục đích:

 • Các công ty tư nhân tìm kiếm nguồn tài chính và dễ tiếp cận thị trường thứ cấp
 • Các nhà đầu tư tìm kiếm hình thức đầu tư mới
 • Các công ty nhà nước miễn cưỡng phải chịu chi phí cao hơn thị trường quy định.

Sau khi quyết định lên sàn giao dịch, công ty cần phải có một bản đánh giá quan trọng về hoạt động kinh doanh trước đó để xác định liệu công ty có đáp ứng được các yêu cầu để lên sàn giao dịch ECM hay không, các yêu cầu gồm có:

 • Phù hợp chung – chuẩn bị và lập kế hoạch
 • Đủ điều kiện lên sàn giao dịch
 • Thực hiện liên tục các yêu cầu và nộp hồ sơ

NOMAD phải được giữ lại để có thể tư vấn cho công ty bất cứ lúc nào và đảm bảo rằng công ty tuân thủ các quy tắc ECM liên quan được liên tục.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ NOMAD sau:

 1. Trong quá trình lên sàn
 • tạo điều kiện để công ty lên sàn giao dịch ECM
 • đánh giá sự phù hợp của công ty để niêm yết trên sàn CSE
 • đảm bảo tuân thủ các quy tắc của ECM
 • chuẩn bị hồ sơ lên sàn giao dịch; và
 • quản lý dự án về quá trình tổng thể dẫn đến việc niêm yết
 1. Sau khi lên sàn
 • đánh giá và trình bày cho bạn về CSE đảm bảo rằng các yêu cầu về niêm yết được thực hiện;
 • đại diện cho người phát hành làm các thủ tục niêm yết;
 • tư vấn cho doanh nghiệp về sự tuân thủ các nghĩa vụ liên tục:
  • Theo dõi và hỗ trợ doanh nghiệp theo các quy tắc và quy định của ECM để thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp;
  • Tư vấn cho doanh nghiệp về các nghĩa vụ của doanh nghiệp và thực hiện bất kỳ biện pháp thích hợp nào để thực hiện các nghĩa vụ này;
  • Nếu doanh nghiệp không tuân thủ các nghĩa vụ của mình, NOMAD sẽ thực hiện các hành động cần thiết để khắc phục bất kỳ sự thất bại nào, trong khi thông báo cho CSE về lí do thất bại và các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện.
 • hỗ trợ thư từ và các thủ tục liên quan
 • tư vấn quản lý rủi ro; và
 • đầu vào thực tế của thị trường
CategoryUncategorized