Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2017, Hạ viện Síp đã thông qua luật kéo dài thời hạn nộp đơn yêu cầu thanh toán khoản nợ thuế từ ngày 3 tháng 10 năm 2017 đến ngày 3 tháng 1 năm 2018. Luật mới giới hạn thời gian trả thuế cho đến năm 2015 mà chưa nộp thì có thể được nộp. Bây giờ tất cả các khoản thuế phải được nộp vào ngày 30 tháng 6 năm 2018 để được hưởng các điều khoản của luật pháp.

Quy định liên quan đến các khoản nợ thuế sau đây:

Tất cả các khoản nợ thuế đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 và kể từ ngày nộp đơn đã được Cục Thuế đánh giá và coi như khoản phải trả, không phân biệt theo cách trả nợ, theo thoả thuận với Cục thuế hoặc theo lệnh tòa án.

Số tiền phải trả do kết quả tự thẩm định đối với các năm thuế tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, trong đó hồ sơ khai thuế của năm thuế đã được nộp trước ngày 3 tháng 7 năm 2017 mà không phải nộp thuế trước đó.

Nghĩa vụ thuế được đánh giá sau ngày 3 tháng 7 năm 2017 bởi Ủy viên thuế cho năm tính thuế đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, miễn là các tờ khai thuế này được nộp trước ngày 30 tháng 6 năm 2018. Trong những trường hợp đó, đơn yêu cầu quy định được thực hiện trong thời hạn ba tháng kể từ ngày phải nộp thuế, căn cứ vào kết quả thẩm định thuế đã được ban hành.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Phòng Luật Tài chính của chúng tôi:

Andreas Avgousti

Andreas.Avgousti@aretilaw.com

CategoryUncategorized