Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Luật thuế thu nhập đã được sửa đổi để nếu một cá nhân không ở lại bất kỳ tiểu bang nào trong một hoặc nhiều kỳ, tổng là 183 ngày trong năm tính thuế và không phải là người cư trú tại bất kỳ tiểu bang nào trong cùng năm tính thuế, được coi là một cá nhân phải đóng thuế của Síp, với điều kiện là đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Ở lại Síp ít nhất 60 ngày trong năm tính thuế;
  2. Theo đuổi kinh doanh tại Síp và/hoặc làm việc tại Síp và/hoặc là giám đốc của một công ty là đối tượng cư trú thuế tại Síp vào bất kỳ thời điểm nào trong năm tính thuế;
  3. Duy trì thường trú tại Síp, nhà ở có thể được sở hữu hoặc thuê.

Để được coi là cư dân thuế Síp trong năm tính thuế, sự tham gia của người có thuế vào hoạt động kinh doanh và/hoặc việc làm ở Síp và/hoặc việc cư trú ở Síp không bị tạm ngưng, đình trệ.

Nhằm mục đích tính thời gian lưu trú tại Síp, các quy tắc sau đây được áp dụng:

  • ngày khởi hành từ Síp không được coi là có mặt ở Síp;
  • ngày đến Cyprus được coi là ngày ở Síp;
  • Đến Síp và khởi hành từ Síp trong cùng một ngày được tính là một ngày ở Síp;
  • Khởi hành từ Síp và trở về Síp trong cùng một ngày được tính là một ngày bên ngoài Síp.

Do đó, theo các điều khoản mới, khuyến khích dành cho cá nhân không phải là đối tượng cư trú thuế ở bất kỳ tiểu bang nào trong cùng năm tính thuế để chuyển nơi cư trú thuế của mình sang Síp và chỉ đánh thuế trên thu nhập từ các hoạt động mà cá nhân đó đã cam kết với Síp.

CategoryUncategorized