Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Luật thuế thu nhập đã được sửa đổi vào tháng 10 năm 2016, phù hợp với cách tiếp cận “sửa đổi liên quan đến thuế đối với tài sản sở hữu trí tuệ”. Các thoả thuận chuyển tiếp đã được áp dụng cho sở hữu trí tuệ được phát triển trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 với các thoả thuận mới được áp dụng đối với sở hữu trí tuệ được xây dựng từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 theo cách tiếp cận sửa đổi liên quan.

CategoryUncategorized