Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Thị trường Châu Âu đã sửa đổi Chỉ thị về Các Công cụ Tài chính (MiFID II) và được áp dụng vào luật Síp, như được đăng trên công báo chính phủ của Síp vào ngày 7 tháng 7 năm 2017. Luật mới sẽ áp dụng tại Síp từ ngày 3 tháng 1 năm 2018, đưa ra những thay đổi đáng kể cho Luật Dịch vụ Đầu tư và Luật Thị trường Quy mô 2007-2016 nhằm mục đích tăng tính minh bạch và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư bảo vệ tốt hơn thông qua tăng cường quy định và tăng cường quyền hạn của các nhà quản lý.

CategoryUncategorized