Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Hạ viện Síp đã thông qua đạo luật tạo cơ hội để thanh toán các khoản thuế quá hạn trong các khoản trả hàng tháng. Luật mới bao hàm nhiều loại thuế bao gồm:

  • Thuế giá trị gia tăng;
  • Thuế bất động sản;
  • Thuế thu nhập;
  • Đóng góp quốc phòng đặc biệt;
  • Thuế lợi tức;
  • Thuế trước bạ; và
  • An sinh xã hội cho nhân viên

Luật mới được thông qua vào ngày 27 tháng 1 năm 2017, quy định rằng thuế có thể được thanh toán trong 54 lần hàng tháng cho các khoản thuế dưới 100.000 Euro; và 60 lần hàng tháng cho các khoản thuế trên 100.000 Euro. Nó cũng cho phép Ủy viên thuế quyết định giảm giá, lãi suất và hình phạt.

CategoryUncategorized