Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

CySEC đã ban hành một dự thảo thông tin để tham khảo ý kiến ​​với các Công ty Đầu tư Síp (CIFs) và các bên liên quan khác đề ra những thay đổi về các thủ tục mà CIF phải tuân thủ để thực hiện nghĩa vụ của mình đối với việc bảo vệ nguồn vốn của khách hàng. Thời gian tham vấn là đến ngày 18 tháng 11 năm 2016. CIFs phải có các quy trình quản lý nội bộ và kiểm soát nội bộ đầy đủ để đảm bảo nguồn vốn của khách hàng. Họ phải thực hiện đúng kỹ năng, chăm sóc và siêng năng trong việc lựa chọn, bổ nhiệm và kiểm tra định kỳ những người được uỷ thác cho các khoản tiền của khách hàng và các thoả thuận được lập để giữ vốn.

CategoryUncategorized