Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Luật 97(?) năm 2016 đã được đăng trong Công báo của Síp vào ngày 23 tháng 9 năm 2016. Nó sửa đổi Luật Doanh nghiệp 113 bằng cách áp dụng Nghị định Kế toán Châu Âu (2013/34 / EU) vào luật trong nước. Một thay đổi đáng kể là việc bãi bỏ việc miễn kiểm toán mà trước đây đã có cho các công ty nhỏ hoặc không hoạt động. Các công ty nhỏ được định nghĩa là có tổng tài sản tổng cộng dưới 4 triệu Euro, doanh thu dưới 8 triệu Euro và dưới 50 nhân viên.

CategoryUncategorized