Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Hạ viện đã chấp thuận những thay đổi đối với Luật Thuế bất động sản được công bố trong Công báo của Síp vào ngày 25 tháng 7 năm 2016. Những thay đổi này làm giảm gánh nặng thuế bất động sản cho thuế năm 2016 lên đến 75% và bãi bỏ thuế bất động sản từ năm 2017.

CategoryUncategorized