Open/Close Menu Cyprus Lawyers, Limassol Lawyers - Leading Law Firm in Cyprus

Hạ viện đã ban hành những sửa đổi dự kiến ​​từ lâu về “Chế độ Hộp sở hữu trí tuệ của Síp” được đưa vào Luật thuế thu nhập và được đăng trong Công báo của Síp vào ngày 27 tháng 10 năm 2016. Các sửa đổi quy định về việc dần dần loại bỏ chế độ sở hữu trí tuệ hiện tại và việc áp dụng một cơ chế sở hữu trí tuệ mới phù hợp với những phát triển quốc tế mới nhất về thuế, đánh vào thu nhập từ sở hữu trí tuệ và kế hoạch hành động của OECD để chống lại sự sụt giảm lợi nhuận và thay đổi lợi nhuận (BEPS). Quy định cung cấp hướng dẫn chi tiết trong việc áp dụng chế độ Hộp sở hữu trí  tuệ mới.

CategoryUncategorized